Privacybeleid

1. Wie we zijn

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Pelicano, met maatschappelijke zetel te en met ondernemingsnummer . Wij treden op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website (https://pelicano.be).

 

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens via uw gebruik van de website. Voor ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst die eventueel tussen ons wordt gesloten.

 

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben wij dit Privacybeleid opgesteld waarin wij uiteenzetten hoe wij de persoonsgegevens die u met ons deelt, verzamelen, bekendmaken, overdragen en gebruiken (“verwerken”), en welke rechten u hebt.
Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.

 

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact opnemen met ons:

 

(a) Via e-mail: , ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming;
(b) Per post:

 

Deze Privacy Policy werd voor het laatst herzien op 26 januari 2023.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Met identificeerbaar worden identificatoren bedoeld (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de hieronder opgesomde doeleinden:

(a) Indien u het contactformulier op onze website gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag via e-mail of telefoon te beantwoorden.
(b) Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te zenden, die uitnodigingen kunnen bevatten voor door ons georganiseerde evenementen, seminars, enz.
(c) Als u onze inhoud downloadt, slaan wij uw e-mailadres op en informeren wij u over de betreffende inhoud.
(d) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.
(e) Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de handhaving of uitoefening van rechten waarover wij beschikken op basis van het toepasselijke recht, zoals gebruik voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
(f) Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

 

(f) Contactgegevens: in het geval u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en alle persoonlijke gegevens die u verkiest in het daarvoor bestemde lege veld (gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.
(g) Nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.
(h) Gebruiksgegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaven, of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw dienstgebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen nuttiger informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. Indien de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet tot u als individu kunnen worden herleid), worden deze niet beschouwd als persoonsgegevens in de zin van dit Privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in dit artikel genoemde doeleinden.

3. Bewaring van uw gegevens en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden gedurende 3 maanden bewaard.

 

Indien u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en dit bezwaar succesvol is, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze databanken verwijderen. Merk op dat wij de persoonsgegevens zullen bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.

 

Het voorgaande belet ons echter niet om persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een rechtsvordering in te stellen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijsdoeleinden.

4. Uw rechten

In dit artikel worden uw belangrijkste rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving opgesomd. Wij hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten. Om een van uw rechten uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek overeenkomstig artikel 1 van dit privacybeleid. Wij beantwoorden uw verzoek zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. In geval van een verlenging van de antwoordtermijn of in het geval dat wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

 

Het recht op toegang

 

U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, hebt u het recht op toegang tot die persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit Privacybeleid vindt.

 

U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meer kopieën aanvraagt.

 

Het recht op rectificatie

 

Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze informatie te laten rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

 

Het recht op wissen (recht om vergeten te worden)

 

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

 

(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrond;
(c) De verwerking is voor direct marketing doeleinden;
(d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
(e) Het wissen is noodzakelijk voor de naleving van de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving.
Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. Die uitzonderingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is

(a) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(b) voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of
(c) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Het recht op beperking van de verwerking;

 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

 

(a) U de juistheid van de persoonsgegevens betwist (en slechts zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);
(b) De verwerking onwettig is en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot de uitoefening van het recht op wissen);
(c) Wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar u de persoonsgegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
(d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.
Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen wij deze anderszins nog steeds verwerken, maar alleen:

 

(a) met uw toestemming;
(b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
(c) voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
(d) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

 

Wij zullen u informeren voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en deze verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.
U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonlijke gegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 

(a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
(b) De doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.
Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de gegevensbescherming.

5. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

Om u onze website te kunnen aanbieden, werken wij samen met dienstverleners om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Wij gebruiken de volgende categorieën dienstverleners:

 

(a) Cloud Hosting Platform
Als zodanig verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan onze sociale mediapartners. Wij maken echter wel gebruik van social media plugins om u naar onze social media kanalen te leiden en om u in staat te stellen te interageren met onze content. Deze sociale mediakanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google en Vimeo. In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke aanbieder van sociale mediadiensten persoonsgegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke aanbieder van sociale mediadiensten. In dat geval treedt de aanbieder van de sociale mediadienst op als verantwoordelijke voor de verwerking. Uitsluitend ter informatie hebben wij de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd door de desbetreffende dienstverlener worden gewijzigd):

 

(a) Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;
(b) Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/;
(c) LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy;
(d) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
(e) Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/;
(f) YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

6. Internationale overdrachten

Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij hebben het recht dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. U kunt steeds de meest recente versie van de Privacy Policy op de website raadplegen.